#DENSMARTEBYEN

#DENSMARTEBYEN

Stavanger skal være en innbyggervennlig, åpen og effektiv by. Vi sier ja til teknologi som kan gi oss smartere løsninger, forenkle byråkratiet, og gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver. 
Vi vil være i front på nett, apper og sosiale medier slik at kommunens digitale service blir enda bedre. Stavanger skal bruke mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon, og mindre på administrasjon og byråkrati.
Samtidig skal Stavanger bidra til et smartere næringsliv, med et universitet i toppklasse i Norge. Vi trenger flere smarte hoder og en satsing som bygger opp om Stavanger som en studentby i toppklasse.

HØYRE VIL :

en tilgjengelig kommmune

Ta i bruk ny teknologi som gjør kommunen tilgjengelig for innbyggerne 24/7.

Forbedre tilbudet vi gir til innbyggerne gjennom å måle tilfredshet med tjenester og tilgjengelighet.

Beholde et høyt servicenivå og øke effektiviteten gjennom bruk av digitale verktøy.

Være blant de ledende i landet på brukervennlige nettsider.

Lav eiendomsskatt

Holde eiendomsskatt og andre kommunale avgifter på et lavest mulig nivå og fortsette å ha blant landets laveste kommunale avgifter og gebyrer.

få mest mulig for pengene

Systematisk sammenligne pris, kvalitet og effektivitet på våre tjenester med andre kommuner.

Være en profesjonell innkjøper, og ha en bevisst strategi på kombinasjon av egen produksjon av tjenester og innkjøp/konkurranseutsetting.

Jobbe for flere totalentrepriser i større prosjekt for å holde kostnadene nede.

arbeidstidsordninger

Videreføre arbeidet med alternative turnuser der kommunens egne ansatte ønsker det.

bedre kommunikasjon

Ta i bruk en app-løsning for bedre kommunikasjon mellom skole, barnehage og foresatte

læretid i kommunen

Legge til rette for at flere får ta læretiden i kommunen og legge til rette for at ungdom får arbeidserfaring gjennom sommerjobb i kommunens virksomheter.

HØYRE VIL :

styrket beredskap

Videreutvikle arbeidet med beredskap og sikkerhet gjennom tilgang til ny teknologi, og gjennom samarbeid med ulike aktører innen risikostyring.

Være en god vertskommune for Madlaleiren samt NATO-hovedkvarteret på Jåttå.

Vi vil videreutvikle arbeidet med beredskap og sikkerhet gjennom tilgang til nyteknologi, samarbeid med risikostyringsmiljøet ved UiS og planer mellom kommunene i regionen vår.

anti korrupsjon

At kommunen skal praktisere meroffentlighet og ha mer åpenhet i forvaltningen og politiske prosesser, med gode kontrollrutiner og et fortsatt arbeid mot korrupsjon.

forskning & innovasjon

Fremme forslag som kan styrke innovasjonsparken med Ipark, UiS og NORCE som kjerneinstitusjon

Styrke samspillet mellom forskningsmiljøer, kunnskapsintensivt næringsliv og det offentlige.

universitet i stavanger

Innføre fastlegeordning etter modell fra Bergen for studentene bosatt i Stavanger.

Arbeide for flere studentboliger, hovedsakelig på Campus Ullandhaug, med et mål om 20 prosent dekningsgrad.

Videreutvikle Campus Ullandhaug, og tillate etablering av det man trenger i hverdagen (butikker, kafeer, pub, dagligvare, helsetilbud osv.)

Jobbe for å få flere studieplasser til UiS på flere fagområder (medisin, juss, IKT og teknologi).

Støtte opp om studentkulturen og studentaktiviteter både i sentrum og på campus

Bidra til realisering av helsehus på Campus Ullandhaug og sikre økte tilskudd til helsearbeidet.

Hva kandidatene våre sier

Stavanger Kommune som innkjøpsorganisasjon må være en aktiv krevende kunde til lokale gründerselskaper.

Julie Vold

Som medgründer har jeg erfart hvor viktig det er at kommunen er en aktiv støttespiller for å sikre suksess.

Randi Karin Sudmann Tunheim