#HELSEFORALLE

#HELSEFORALLE

Helsen er det viktigste vi har, og Stavanger skal ha et godt helsetilbud til innbyggerne sine. Vi lever lengre, vi blir flere eldre og behovene endrer seg. En aldrende befolkning krever at vi tenker nytt rundt bruk av velferdsteknologi og tradisjonell eldreomsorg. Rusproblemer, psykisk helse og nyfattigdom krever at vi målretter innsatsen til de som trenger det. 
Stavanger er allerede ledende på å ta i bruk velferdsteknologi. Ved å tenke nye tanker sammen med næringsliv og akademia, kan byen vår bli et av de store sentrene for velferdsteknologi i Norden. Ny teknologi gir muligheter til at de varme hendene i helsesektoren kan få lov til å være varme.

HØYRE VIL :

Styrke helsestasjonene

Styrke helsestasjonene og jordmortjenesten for å sikre ferske innbyggere en god start i livet. 

Alle fasteleger skal innen 2030 tilby videokonsultasjoner til de som ønsker det

Styrke kunnskap, veiledning og rådgivning om psykisk helse

 

styrke skolehelsetjenesten

Styrke skolehelsetjenesten med et godt lavterskeltilbud for alle skolebarn, og hjelp til barnehagebarn som trenger det i form av psykologer, logopeder og andre spesialister.

Leve hele livet

Videreutvikle programmet «Leve hele livet» som sørger for at eldre får bo hjemme lengst mulig ved hjelp av hverdagsmestring, velferdsteknologi, hjemmehjelp og frivillige organisasjoner

Stimulerer til ulike boformer og bokonsept, med livsløpsstandard og universell utforming.

Bygge ut flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Bygge ut Ramsvikbyen

Bygge ut Ramsvikbyen senter for demens (demenslandsbyen), som skal gi spesialisert hjelp og botilbud til eldre som blir demente.

Arbeide for egne seniorboliger som bygges med tilknytning til servicefunksjoner som apotek, aktivitetsrom, møteplasser og treningsfasiliteter.

Forbedre overføringsprosessene for eldre og syke mellom spesialisthelsetjenesten (SUS), sykehjem og hjemmetjenesten.

gi Opplysninger en gang

Legge til rette for at funksjonshemmede og personer med kroniske sykdommer slipper å oppgi de samme opplysningene mange ganger

Opprettholde legebåten

Samarbeide med nabokommuner om å opprettholde legebåten i Ryfylke.

 
 

HØYRE VIL :

universell utforming

Legge til rette for universell utforming av alle offentlige bygg, samt der hvor kontakten mellom innbyggere og kommunen skjer, både fysisk og nettbasert.

Ledende Helseby

Bli et av Nordens sentre for helseteknologi

Bli en ledende helseby gjennom å støtte samarbeidet og kompetanseutvekslingen mellom petroleumsnæringen og helsesektoren. Arrangementet Pumps&Pipes leverer viktige bidrag her, og vi vil større flere slike initiativer.

Arbeide for et helseforskningssenter som kan knyttes opp mot både universitetet, helsekommisjonen og det nye sykehuset som er under bygging.

helsecampus

Etablere medisinutdanning ved UiS og utvikle helsecampus Ullandhaug

Språkkrav

Arbeide for at ansatte i omsorgsrelaterte yrker skal kunne kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig.

Redusere ventetiden

Videreutvikle helsesykepleiertjenesten (tidligere helsesøster) slik at det blir enda enklere for barn og ungdom å søke hjelp tidlig. Oppsøkende og omreisende tilbud til skolene skal vurderes.

Redusere ventetiden for å komme til behandling ved å øke antall psykologer i kommunen, samt ta i bruk ny teknologi og digitalisering.

Hva kandidatene våre sier

Vi må sikre egne seniorboliger som bygges med tilknytning til servicefunksjoner som apotek, aktivitetsrom, møteplasser og treningsfasiliteter.

Julie Vold

Velferdsteknologi er en industri i milliardklassen. Vi ønsker at Stavanger tar posisjonen som en av Nordens helsesentre

Federico-Juarez