#jobbskaperbyen

#JOBBSKAPERBYEN

I år er det 50 år siden oljeeventyret begynte. Nå gjelder det å henge med de neste 50, og sørge for at vi tiltrekker oss og utvikler nye næringer parallellt med olje- og gassindustrien.
Turisme, teknologi, mat og kongressvirksomhet er noen eksempler på dette.
Vi må også sørge for kompetanse- og teknologioverføring fra oljesektoren til andre næringer for slik å jobbe for det grønne skiftet.
Vi vil arbeide for at de gode ideene, de spenstige grunderdrømmene og de risikovillige kronene skal velge Stavanger.
Vi vil også jobbe hardt for å få flere unge og flere innvandrere inn i jobb. Å skape flere lønnsomme og godt betalte jobber i privat sektor er det aller viktigste vi gjør for å sikre vår felles velferd.

HØYRE VIL :

ENKELT Å FINNE INFORMASJON

Etablere en egen virtuell assistent basert på AI teknologi – knyttet opp mot eksisterende info fra offentlige og private organisasjoner og aktører. Hensikten er å gjøre det enklere for grundere å navigere og å finne relevant informasjon.

muliggjør omstilling

Doble vekstfondet til 80 millioner for å gjøre oss mindre sårbare samt øke veksten i næringslivet. Gjøre omstillingsmidler tilgjengelige for bedrifter som ønsker å utforske nye forretningsmuligheter

Involvere oss aktivt i arbeidet med å utvikle teknologi som blir grønnere og bærekraftig. Vannkraften gir oss et naturlig konkurransefortrinn i dette.

Startup vennlig stavanger

Jobbe aktivt opp mot grundere, hjelpe til med opplæring og lokalisering, samt økonomisk og juridisk hjelp til nye bedrifter i oppstartfasen.

Tilby 12 gratisplasser i lokale grunderhus, og samtidig kunne tilby utenlandsopphold i egne grunderleiligheter for å legge til rette for bedriftsbesøk og nettverksbygging.

unge entreprenører

Videreføre ungt entreprenørskap i skolen, la flere drive elevbedrift lengre enn et år og gjøre overgangen til fast bedrift enklere.

Gjøre det enklere for bedriftene å ta inn flere lærlinger

redusere svart arbeid

Være kompromissløse i kampen mot svart arbeid som undergraver velferdsstaten, orden og trygghet. Svart arbeid er en trussel mot lokalt næringsliv og et risikoområde for utnytting av mennesker.

Samarbeid med næringsliv

Avgjørelser om parkeringsnorm og bilfrie gater må tas i samråd med det lokale næringslivet, og på bakgrunn av erfaring fra andre byer og land. 

Redusere terskelen for kontakt med kommunens næringsavdeling, vurdere nye måter å slanke byråkratiet og forenkle regelverket

HØYRE VIL :

Matbyen Stavanger

Forsterke merkevaren Matbyen Stavanger, noe som kan gi ekstra effekt når vi nå blir en betydelig jordbruks- og havbrukskommune.

Legge til rette for en videreutvikling av Stavanger som restaurant- og utelivsby

matproduksjon

Utvikle oppdrettsnæringen ytterligere, og finne områder til sjøs og etter hvert på land som egner seg til fiskeoppdrett.

Verne om den beste jorden til matproduksjon, sørge for at det kan drives bærekraftig og lønnsomt landbruk og bevare en god veterinærtjeneste i hele kommunen

samarbeid mellom sektorer

Legge til rette for kompetanse- og teknologioverføring mellom ulike sektorer, og tettere kobling mellom forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

stavangerdag

Opprette en egen Stavangerdag ved de største universitetene i landet med representasjon fra universitet, politikk, næringsliv etc.

datasenter

Videreutvikle datasenter av global betydning i Rennesøy, samt industriområde/dbase med dypvannskai på Hanasand

Samarbeid med staten

Arbeide opp for å sikre Stavanger flere statlige arbeidsplasser

Vurdere mulighetene for å realisere «Det globale tårnet» på Ullandhaug, og med kommunen som mulig leietaker med aktiviteter, f.eks museum.

HØYRE VIL :

Arrangementsturisme

Fortsette satsingen på kongress- og arrangementsturisme gjennom en helhetlig markedsføring av tilbudene.

økt turisme

Oppdatere turistkartene med en oversikt over Stavangers beste utsiktspunkt

Utvikle Lysefjord-turismen i tett samarbeid med Strand og Nye Sandnes, og med Flørli som en attraktiv del av Lysefjorden

Startup vennlig stavanger

Være positive til alle initiativ innen transport som gjør Stavanger mer tilgjengelig, herunder å jobbe for fly- og båtruter fra strategisk viktige knutepunkt.

Jobbe for at Stavanger skal bli snuhavn for Hurtigruten.

BYGDEUTVIKLING

Støtte Regionalt bygdeutviklingsprogram

ALLE SKAL MED

Opprette egne tilrettelagte plasser for personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet i samarbeid med NAV og næringslivet. Finne åpninger for de som har fysiske eller psykiske utfordringer, er lavt utdannet eller har hull i CV-en.

GOD INTEGRERING

Iverksette flere tiltak for å få flere innvandrere i arbeid gjennom en konkret plan som involverer kommune, fylkeskommune, NAV, skolene, bedrifter og overordnede myndigheter.

Vurdere snarvei til integrering etter modell fra Fjell kommune, hvor utvalgte innvandrere går rett i arbeid istedenfor å starte med et toårig introduksjonskurs.

Hva kandidatene våre sier

Vi må sikre rullerende barnehageopptak. Det er ikke godt nok å kun ha opptak i August. Jeg måtte gå nesten 9 måneder uten barnehage etter endt permisjon!

Julie Vold

Vi må fortsette å invistere og satse på IKT i skolen. Vi er allerede langt framme nasjonalt sett med vår satsing, og vi skal ikke stoppe nå!

Terje Eide